• Rekabet Hukuku / Yayınlarımız

 • REKABET KANUNU'NUN YABANCI SERMAYELİ DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLERİ Prof. Dr. Arif Esin

  • Sayfa : 1/4
   1234>

  REKABET KANUNU'NUN 

  YABANCI SERMAYELİ DOĞRUDAN YATIRIMLARA 

  ETKİLERİ   Prof.Dr.Arif ESİN 

  Küreselleşme süreci ile hız kazanan liberalizasyon eğilimi iki temel dinamiği de beraberinde getirmiştir. Bunlar; fikri ve sınai mülkiyet hakları ve rekabet mevzuatlarıdır.   Uruguay Round sonucunda gelişmiş uluslar, gelişmekte olan ülkelere karşı tedrici olarak gümrük tarifeleri bazında indirimleri üstlenirken; gelişmekte olan uluslar ise bu tarife kolaylıklarına karşı, fikri ve sınai haklara ilişkin mevzuatları uygulamayı ve serbest piyasa ekonomisinin tesisi için gerekli olan rekabet yasalarını çıkartmayı taahhüt etmişlerdir.   2000'li yılların hemen başında sanayi mallarında yeryüzündeki gümrük vergileri tamamen kaldırılırken; haksız rekabet ortamları, iç pazarlarda birbirine çok benzer olan milli rekabet hukukları, dış pazarlarda ise ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin anti-damping ve anti-sübvansiyon yasaları ile önlenecektir.   Fikri mülkiyet hakları ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesi alanlarında hızlı ve başarılı bir uyumu gerçekleştiren Türkiye, aynı başarıyı biraz gecikme ile rekabet hukuku alanında da gerçekleştirmektedir.   Gerek fikri mülkiyet haklarında uluslararası kuralların geçerli kılınması, gerekse rekabet hukukunun Türkiye'de tesisi, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması ve Gümrük Birliği Kararı'na bağlı uluslararası yükümlülüklerinden kaynaklanmaktadır.   Nitekim rekabet hukuku alanında 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 32 33 ve 41 maddeleri Gümrük Birliği'nin düzenli çalışması için gerekli rekabet kurallarını karar ve imza altına almaktadır. Söz konusu maddeler kurucu Roma Antlaşması'nın 85, 86 ve 90. maddeleri ile birebir aynıdır.   Ayrıca Türkiye, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 39. maddesinin 2. paragrafının (a) bendi ile Topluluk kurumlarının geliştirdiği içtihat hukukunun kendi sınırları içerisinde geçerli kılınmasını kabul etmiştir. Böylelikle de ATAD içtihatları milli mevzuatımıza aktarılmıştır. 
   

   Sayfa : 1/4
   1234>