• Devlet Yardımları Hukuku / Taslaklar

 • DEVLET YARDIMLARININ İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA KANUN

  • Sayfa : 2/3
   <123>

  Prof.Dr.Arif ESİN tarafından hazırlanan ve İstanbul Milletvekili Prof.Dr.Aydın Ayaydın'ın TBMM'ne sunduğu Kanun teklifi ve gerekçesi


  DEVLET YARDIMLARININ İZLENMESİ VE DENETLENMESİ

  HAKKINDA KANUN


  sayfa 2
  İKİNCİ BÖLÜM

  Bildirim, İnceleme, Soruşturma


  Devlet Yardımlarının Bildirilmesi


  Madde 8- Devlet yardımı veren ve alan yeni bir yardım programını ya da münferit yardımı uygulamaya koymadan tercihen 60 gün önce Kurul'a bildirir.


  Bildirim, Kurul tarafından hazırlanacak Bildirim Formlarının istediği bilgileri tam ve eksiksiz olarak içerir. Bildirim Kurul kayıtlarına intikal ettiği günde yapılmış sayılır.


  Bildirim formunda istenilen bilgi ve belgelerde noksanlık tespit edildiği takdirde noksanlığın tamamlanması ilgili taraflara tebliğ olunur. Bildirim bu eksikliğin tamamlandığı tarihte yapılmış sayılır. Bu durumda da Kurul için 60 günlük süre bildirim tamamlandığı tarihte başlar.


  İnceleme ve Nihai Karar


  Madde 9-Kurul bildirimi alır almaz incelemeye başlar ve 60 gün içinde karar verir. İnceleme sonucu Kurul, aşağıdaki kararlardan birini alır ve alınan nihai karar kesinleştikten sonra resmi gazetede yayımlanır.


  a) Yardımın Kanun kapsamında olmadığına karar verir.

  b) Yardımın Kanun'a uygun olduğuna karar verir.

  c) Yardımın uygun olduğu konusunda tereddüt duyar ve soruşturma başlatır. Kurul'un soruşturma kararı kesindir.


  Soruşturma


  Madde 10- Kurul soruşturma işlemini başlatabilmek için yardımın yapısı ve rekabeti bozabileceği yolundaki tereddütlerini içeren bir rapor hazırlar ve yardımı verenden ve alandan 30 gün içinde buna karşı yazılı cevabını göndermesini ister. Taraflar süresi içinde her zaman istedikleri bilgi ve belgeyi Kurul'a gönderebilirler.

  Tarafların süresi içinde verilmeyen cevapları dikkate alınmaz.

  Soruşturma en geç altı ay içinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Kurul tarafından 6 aya kadar ek süre verilebilir.


  Soruşturmanın Kapatılması


  Madde 11- Aşağıda bildirilen kararlardan birinin alınması ile soruşturma kapatılır.

  a) Yardımı verenin yapacağı bazı düzenlemelerle bildirilen tedbir devlet yardımı kapsamından çıkarsa,

  b) Yardımı verenin yapacağı bazı düzenlemelerle bildirilen tedbir uygun devlet yardımı haline gelirse,

  c) Kurul tarafından önerilen ve bilahare yine Kurul tarafından takip edilecek olan bazı şartlar alan tarafından uygulanırsa,


  (a), (b), (c), bentlerinde yer alan bir karar alınır alınmaz soruşturma kapatılır ve alınan karar kesinleştikten sonra Resmi Gazetede yayımlanır.


  Bildirimin Geri Çekilmesi


  Madde 12-Yardımı veren veya alan Madde 7 kapsamında yaptığı bir bildirimi, Kurul, Madde 8 ve Madde 10 kapsamında nihai kararını almadan önce geri çekebilir.


  Kurul, bu konu ile ilgili bir soruşturma başlatmışsa, soruşturma kapatılır.


  İKİNCİ BÖLÜM

  Gayri Kanuni Yardımlar ve Yardımın Rekabeti Bozması


  İnceleme, ve Bilgi Talebi


  Madde 13- Kurul, herhangi bir kaynaktan gayri kanuni bir yardımla ilgili şikayet, ihbar veya bir bilgi alacak olursa, gecikmeden bunu inceler.


  Kurul, gerekli görüyorsa yardımı verenden ya da alandan bilgi talep eder. Bilgi isteme işlemi 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 14 üncü maddesi esaslarına göre yapılır.


  Kurul tarafından verilen süre içinde istenilen bilgiler temin edilmezse veya yeterli bilgi gönderilmezse Kurul, bilgileri temin edebilmek için 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 15 inci maddesinin (a), (b) ve (c) fıkralarında belirtildiği şekli ile yerinde incelemede bulunabilir.


  Askıya Alma Talimatı veya Geçici Olarak Yardımın Geri Alınması


  Madde l4-Kurul, yardımı verene ya da alana yazılı cevap hakkı verdikten sonra; ciddi ve telafisi olunmayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda gayri kanuni yardımdan önceki durumu koruyucu nitelikte ve kararını aşmayacak şekilde yardımı verene yardımı askıya alma kararını askıya alma talimatı verebilir.


  Yardım, fiilen geri alındıktan sonra, Kurul, sürenin sonunda ,bildirilen yardımın uygun olduğuna karar verebilir. Bu durumda Kurul, yardımı vereni, iade edilen yardıma ilaveten mağduriyeti telafi edici bir yardım ödenmesi konusunda yetkilendirebilir.


  Bu Madde hükümleri, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra uygulanacak gayri kanuni yardımlar için geçerlidir.


  Kurulun Nihai Kararı


  Madde 15- Kurul'un gayri kanuni yardımla ilgili soruşturması 8, 10, 17 ve 22 nci Maddelere uygun bir nihai kararla sonuçlanır.


  Nihai Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar


  Madde 16- Nihai Kararlar aşağıdaki hususları ihtiva eder:

  a) Kararı veren kurul üyelerinin adları ve soyadları,

  b) İnceleme ve araştırmayı yapanların adları ve soyadları,

  c) Tarafların ad ve unvanları ile ikametgahları ve ayırıcı nitelikleri,

  d) Tarafların iddialarının özeti,

  e) İnceleme ve tartışılan ekonomik ve hukuki konuların özeti,

  f) Raportörün görüşÃ¼,

  g) İleri sürülen bütün delillerin ve savunmaların değerlendirilmesi,

  h) Gerekçe ve kararın hukuki dayanağı,

  ı) Sonuç,

  k) Varsa karşı oy yazıları.


  Verilen karar ile taraflara yüklenen görevler ve tanınan haklar şÃ¼phe ve tereddüde yol açmayacak şekilde açık yazılır.


  Süre Tahdidi


  Madde l7-

  a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanan gayri kanuni yardımlar ile ilgili soruşturma başlatılması 10 yıllık bir zaman aşımı süresine tabidir.

  b) Zaman aşımı süresi, münferit yardım veya yardım programında yer alan yardım şeklinde de olsa yardımı alana verildiği gün işlemeye başlar.


  Yardımın Geri Alınması


  Madde 18-

  a) Kurul, yardımı verenin, söz konusu yardımın yararlanandan geri alınmasına yönelik tüm tedbirlerin uygulanması için bir karar alır.

  b) Yardım, oranı Kurul tarafından tespit edilecek bir faiz eklenerek geri alınır. Faiz, yardımın, alana hükmen verildiği tarihten geri alınmasına kadar geçen süre için tahakkuk ettirilir.

  c) Geri alma işlemi geciktirilmeden ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.


  Uygulanmayan Kurul Kararları İçin Yargı Yolu


  Madde 19-Kurulun gayri kanuni yardımın askıya alınması veya geri alınması yolundaki nihai kararları yardımı veren tarafından uygulanmazsa, Kurul Danıştay'a başvurur.


  Kurul Kararlarına Karşı Yargı Yolu


  Madde 20-Kurul'un soruşturma kararı hariç, nihai kararlarına ve geçici olarak yardımı geri alma kararlarına karşı kararın taraflara tebliğinden itibaren süresi içinde Danıştay'a başvurulabilir. Bu süre içinde yargı yoluna başvurulmazsa karar kesinleşir.


  Yardımın Kötüye Kullanılması


  Madde 21- Bir yardımın kötüye kullanılması durumunda, yardımın gayri kanuni yardıma benzer şekilde mevcut piyasa düzenini etkileyecek olursa, gayri kanuni yardıma uygulanan işlemler aynen uygulanır.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Mevcut Yardım Programı İle İlgili İşlemler


  Mevcut Yardım Programı


  Madde 22- Devlet yardımı veren, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce uygulamaya konan ve devam etmekte olan yardımları, Kurul'un bildirim tebliğlerini yayımlamasından itibaren 90 gün içinde Kurul'a bildirir.


  Kurul, gözden geçirme işlemi için yardım verenlerden gerekli tüm bilgileri toplar.


  Kurul, mevcut yardımların Kanun'a uygun olmadığını düşÃ¼nürse, yardım vereni bilgilendirir ve 30 gün içinde yazılı cevabını ister. Gerekli hallerde bu süre bir kereye mahsus olmak üzere uzatılabilir.


  Uygun Tedbirler İçin Kurul'un Nihai Kararı


  Madde 23- Kurul, yardımı verenden elde ettiği bilgilerin ışığı altında halen veya bundan sonrası için mevcut yardımın uygun olmadığına karar verirse, yardımı sağlayana alınması gereken uygun tedbirlerle ilgili nihai kararını bildirir.


  Uygun Tedbirler İçin Alınan Nihai Kararın Hukuki Sonuçları


  Madde 24-


  a) Yardımı veren nihai karara bağlanan tedbirleri kabul ederse Kurulu bilgilendirir. Bu konuda uygun tedbirler ve yardımı verenin kabul kararı resmi gazetede yayımlanır.

  b) Yardımı veren, nihai karara bağlanan tedbirleri kabul etmezse, Kurul, yardımı verenin karşıt görüşlerini de dikkate alarak, hala, tedbirlerin gerekliliğini düşÃ¼nüyorsa Danıştay'a başvurur.


   Sayfa : 2/3
   <123>