• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurum'un gelirleri nelerdir?

  • Kurumun Gelir Kalemler; Bakanlık bütçesine konacak ödenek, yeni kurulacak anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeler ile yayın ve sair gelirlerden oluşmaktadır. 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 39. maddesinin (b) bendi uyarınca, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde, artan kısmın binde biri nispetinde yapılacak ödemeler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılacak hesapta toplanır ve bu hesapta toplanan tutarın yüzde kırkı her ay sonunda Rekabet Kurumu hesabına aktarılır.