• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre cezaların zaman aşımı ne şekilde ortaya çıkabilir?

  • Kurul'un para cezası ve süreli para cezası verme yetkisi aşağıda belirtilen zamanaşımı sürelerine tabidir.

    Teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvurusu veya bildirimle, bilgi verme ya da yerinde inceleme yapılmasıyla ilgili hükümlerin ihlali halinde üç yıl,

    Diğer hallerde beş yıl,

    Zamanaşımı için süre, ihlalin vuku bulduğu gün işlemeye başlar. Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz konusu ise süre, ihlalin sona erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar. Bu ihlalle ilgili olarak Kurul'un inceleme veya araştırma amacıyla yapacağı herhangi bir işlem, bu işlemin ilgili taraflardan birine tebliği anından itibaren zamanaşımını keser. Ayrıca karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması zamanaşımı süresini keser.