• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un içerisinde hapis cezası mevcut mudur?

  • Rekabet Kanunu içerisinde düzenlenen cezalar sadece idari nitelikte olup, hürriyeti bağlayıcı ceza niteliğinde değildir. Ancak Kurul'un aldığı kararların infazına muhalefet etmek, evrakta tahrifat yapmak, yetkili kişilerin araştırmalarını engellemek, zor kullanmak gibi eylemlerde bulunulduğu durumlarda Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu vb. kanunlarda düzenlenmiş suç tiplerinin oluşağı hususunda şüphe bulunmamaktadır. Ancak salt Rekabet Kanunu'nda düzenlenen rekabeti kısıtlayıcı fiillerden dolayı Kanun'a muhalif eylemlerde bulunanlara karşı uygulanan, Türk Ceza Kanunu kapsamındaki ceza niteliğinde bulunan hürriyeti bağlayıcı ceza veya para cezası bulunmamaktadır. Uygulanan para cezaları idari nitelikte olup, bunların tahsili de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a uygun olarak gerçekleştirilmektedir.