• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul'un verebileceği para cezaları nelerdir?

 • Kurul, teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerine süreli para cezaları ve para cezaları verebilmektedir. Bu cezalara bakıldığında para cezaları kapsamında:

  Muafiyet, menfi tespit ve birleşme veya devralma için izin başvurusu ile bu Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan anlaşmalara ilişkin bildirim ve başvurularda yanıltıcı veya yanlış bilgi verilmesi halinde 5.941.589.000 TL;

  Kurul kararı ile bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde 5.941.589.000 TL;

  Birleşme veya devralmanın ya da mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi; mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü; mal veya hizmetlerin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi; rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırılması, kısıtlanmaya veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi; eşit, hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması; anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da arz edilen hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi kapsamına giren anlaşma uyumlu eylem ve kararların süresi içinde bildirilmemesi halinde 2.970.794.000 TL;

  Muafiyetin verilmesinin Kurul tarafından belirli şartların ve/veya belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlandığı durumlarda ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 3.564.952.000 TL verilir.

  Ayrıca yukarıda belirtilen yasaklar ve ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler; eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapılması; bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi; belirli bir piyasadaki hakimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticari avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler; tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması ve birleşme veya devralma işleminin sona erdirilmesine; hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmiş olan tüm fiili durumların ortadan kaldırılmasına; şartları ve süresi Kurul tarafından belirlenecek şekilde ele geçirilen her türlü payın veya mal varlığının eğer mümkünse eski maliklerine iadesine, bu mümkün olmadığı takdirde üçüncü kişilere temlikine ve devrine; bunların eski malik veya üçüncü kişilere temlik edilmesine kadar geçen süre içinde devralan kişilerin devralınan teşebbüslerin yönetimine hiçbir şekilde katılmayacağına ve gerekli gördüğü diğer tedbirlerin alınmasını uygulamayanlara 11.883.182.000 TL'den aşağı olmamak üzere, ceza verilecek teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzelkişiler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerinin bir yıl önceki mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirin yüzde onuna kadar para cezası verilir.

  Tüzel kişiliği olan teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin yukarıda belirtilen para cezalarına çarptırılmaları halinde, bu tüzel kişiliğin yönetim organlarında görev alan gerçek kişilere de şahsen verilen cezanın yüzde onuna kadar ayrıca para cezası uygulanır.

  Süreli Para Cezaları kapsamında ise:

  Kurul, teşebbüs ve teşebbüs birliklerine kararda belirtilecek tarihten başlamak üzere her gün için;

  Kurul nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda koruyucu nitelikte aldığı karara göre ihlale son verilmesine ve diğer tedbirlere ilişkin karara uyulmaması halinde 2.970.794.000 TL;

  Birleşme ve devralmalarda Kurul kararlarının ve tedbirlerinin yerine getirilmemesi halinde 1.485.395.000 TL;

  Muafiyet ve Menfi Tespit Kararları'nın geri alınmasına veya tarafların belirli davranışlarının yasaklanmasına sebebiyet veren davranışların yapılması halinde 1.485.395.000 TL;

  Kurul uzmanlarının teşebbüs ve teşebbüs birliklerinde yerinde inceleme yapmalarının engellenmesi halinde 1.188.315.000 TL

  Süreli para cezası verir.

  Yukarıda belirtilen her türlü para cezası idari nitelikte para cezasıdır. Para cezası veya süreli para cezası bu Kanun'a aykırı hareket eden tarafların her birine ayrı ayrı uygulanır.