• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul'a inceleme aşamasında bilgi verilmemesi veya yanlış bilgi verilmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

  • Rekabet Kurulu'nun değişik inceleme aşamalarında örneğin muafiyet, menfi tespit ve birleşme veya devralma için izin başvurusu ile bu Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan anlaşmalara ilişkin bildirim ve başvurularda ve ayrıca Kurul kararı ile bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde 5.941.589.000 TL para cezası verme yetkisi vardır. Aynı şekilde Kanun'un 17nci maddesinin (d) bendi uyarınca, Kurul uzmanlarının yerinde inceleme yapmalarının engellenmesi halinde 1.188.315.000 TL. süreli para cezası uygulanmaktadır. Bu para cezaları teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerine uygulanır.