• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul, inceleme süresinde nasıl ve kimlerden bilgi isteyebilir?

  • Kurul, Rekabet Kanun'un kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, teşebbüslerden ve teşebbüs birliklerinden isteyebilir. Bu makamlar, teşebbüsler ve teşebbüs birliklerinin yetkilileri istenen bilgileri Kurul'un belirleyeceği süre içinde vermek zorundadır.

    Rekabet Kurulu adına hareket eden ve Kurul tarafından belirlenip görevlendirilen Kurul üyesi ve raportörlerden oluşan bir heyet Soruşturma safhasında Kanun'un öngördüğü bilgi isteme ve yerinde inceleme yetkilerini kullanabilir. Belirtilen bu süre içinde lüzumlu gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilginin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilir. Kurul'un Soruşturma safhasında bu Kanun'u ihlal ettiği iddia edilen kişi veya kişiler, kararı etkileyecek her türlü bilgi ve delili her zaman Kurul'a sunabilir.

    Haklarında Soruşturmaya başlandığı bildirilen taraflar Sözlü Savunma hakkını kullanma taleplerine kadar Kurum bünyesinde kendileri ile ilgili düzenlenmiş her türlü evrakın ve mümkünse elde edilmiş olan her türlü delilin bir nüshasının kendilerine verilmesini isteyebilirler. Kurul, tarafları bilgilendirmediği ve savunma hakkı vermediği konuları kararlarına dayanak yapmaz.

    Kanun'un 16ncı maddesinin (b) bendinde bilgi isteme durumunda eksik yanlış ya da yanıltıcı bilgi verilmesi cezai yaptırıma tabi tutulmakla birlikte, taraflarca bilgi verilmemesi herhangi yaptırıma (süreli para cezası) bağlanmamıştır.