• Rekabet Hukuku / Rekabet Bülteni

 • Sayı : 10 / Yıl : 2003

 • Rekabet Bülteni

 • REKABET HUKUKÇULARI DERNEĞİ
  Prof. Dr. Arif ESİN
  Rekabet Hukukçuları Derneği Başkanı

   

  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un uygulama bulduğu süre altı yılı aştı. Rekabet Kurumu'nun çalışmalarından kimi kesimler fevkalade memnunken kimi kesimler Kurum'a ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Bu eleştiriler Kurum'un yavaş işlemesi üzerine yoğunlaşırken, yapılan bildirimlere verilen cevapların aylar ya da yıllar alması, Kurul'un gerekçeli kararlarını hiç yazmaması ya da üç dört sene gibi gecikmeler ile yazması ve bunun sonucu kararların yargı denetiminden adeta kaçırılması, ikincil mevzuatın çıkartılmasındaki gecikmeler ve hatalar belli başlı eleştiri konularıdır. Kaldı ki benzer eleştirilere Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye'ye ilişkin İlerleme Raporları'nda rastlamak mümkündür. İdari ve mali özerkliği haiz kurumların çalışma ve tasarruflarından tüm kesimlerin memnun olması zaten beklenmemelidir. Burada özel kesime düşen görev Türkiye'nin uluslararası rekabet arenasında yer alabilmesi için ülkemizde rekabeti kısıtlayıcı ya da engelleyici eylemlerden kaçınması ve bu anlamda Rekabet Kurumu'na yapıcı eleştirilerde, hatta önerilerde bulunmasıdır. Teşebbüsler rekabeti kısıtlayarak kar veya pazar payı elde edebilirler, ancak uluslararası rekabet piyasasında elde etmiş bulundukları yapay gücü kullanmaları mümkün değildir. Hatta bu yapay güç onları bu piyasalarda daha da rekabet edemez hale sürükler. Türkiye'de rekabet hukuku uygulamalarını yakından takip etmek, çıkartılacak yeni düzenlemelerde Türkiye Cumhuriyeti'nin taahhüdü olan AB mevzuatına uyumlu davranılmasını kollamak, kamu bürokrasisinde yaygın olan kayırmacılık hastalığı ile mücadele etmek ve bu bilim dalını ülkemizde geliştirmek üzere Rekabet Hukukçuları Derneği'ni ('RHD') kurduk. Rekabet Hukuku'na ilgi duyan ve RHD tüzüğüne uygun nitelikteki her sektörden, üniversitelerden kişi ve kuruluşlar bu girişimimize destek veriyorlar, RHD'ye üye oluyorlar. RHD.'nin diğer önemli bir amacı da eğitim faaliyetleridir. Bu anlamda Avrupa Birliği'nden elde edilen özel bir fondan 2004 yılının ilkbaharından itibaren Türkiye'de yaygın bir eğitim çalışmasına başlıyacağız. Rekabet Kanunu ve uygulamalarının anlatılacağı bu seminerlerin amacı beş bin bireye eğitim vermektir. Ülkemizde rekabet kültürünün yerleşememesinin temeli rekabet hukukunun doğru anlatılmaması ve öğretilmemesidir. RHD tüm öneri ve katkılara açık bir sivil toplum örgütü olarak yaygın desteğinizin devamını istemektedir.